1. Ерөнхий зүйл

 

  • Энэхүү үйлчилгээний нөхцөл нь хэрэглэгчийг mn сайтад бүртгүүлэх, хувь хүн болон хуулийн этгээдтэй аливаа хэлбэрээр хамтран ажиллахтай холбогдсон харилцааг зохицуулна.
  • Хэрэглэгч нь бүртгүүлэхээс өмнө энэхүү үйлчилгээний нөхцөлтэй сайтар танилцаж, зөвшөөрөх эсэх шийдвэрээ гаргасан байна.
  • mn сайтад агуулагдаж байгаа бүх төрлийн тоон контент( текст, фото, график, видео, дуу авиа, зураг, дүрс, тэмдэгт)-ийг qnews.mn-д харъяална.
  • qnews.mn нь сайтын агуулга, үйлчилгээний нөхцөл шаардлагад нэмэлт өөрчлөлт шинэчлэлт хийх бүрэн эрхтэй.

 

  • 2. Оюуны өмчлөл

2.1. Сайтад нийтлэгдсэн текст, дуу авиа, график зураг, лого, фото, видео болон бусад бүх контентуудын оюуны өмчлөл нь Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу баталгаажсан болно.

2.2. Сайтын аливаа контентыг хэрэглэгч нь зөвхөн хувийн хэрэгцээндээ ашиглана. qnews.mn сайтын зөвшөөрөлгүйгээр контентыг хувилж тараах, нийтлэх, арилжааны зорилгоор ашиглахыг хориглоно.

2.3. Хэрэглэгч нь сайтын аливаа контентыг хуулж, татаж авснаар өмчлөх эрх шилжихгүй.

  • 3. Гуравдагч этгээдийн контент

3.1. Сайт нь гэрээний үндсэн дээр гуравдагч мэдээллийн эх үүсвэрийн контентыг нийтэлнэ.

3.2. Тэдгээр контент нь тус тусын зохиогч, өмчлөгчтэй байх ба сайт нь гэрээний нөхцөлөөс гадуур эзэмших эрхгүй.

3.3. Гуравдагч этгээдийн контентод туссан санаа, үзэл бодол, үнэн зөв байдал, байр суурийн өмнөөс сайт нь хариуцлага хүлээхгүй. Хэрэглэгч нь эдгээр контентын үнэн зөв байдал, байр суурь зэрэгт хувийн үнэлэлт дүгнэлт өгч болно.

  • 4. Сурталчилгаа

4.1. Сайт нь арилжааны зорилгоор сурталчилгаа байршуулах эрхтэй.

4.2. Хэрэглэгч болон сурталчлагч байгууллагын хоорондын харилцаанд сайт оролцохгүй ба үүнтэй холбоотой үүссэн аливаа маргаан, үл ойлголцолд хариуцлага хүлээхгүй.

  • 5. Барааны тэмдэгт

5.1. Сайтад нийтлэгдсэн qnews.mn харьяалагдах бүх үйлчилгээ, бүтээгдэхүүний барааны тэмдэгт нь тус компанийн өмчид тооцогдоно.

5.2.  Сайтад нийтлэгдсэн гуравдагч этгээдүүдийн барааны тэмдэгтүүд нь тус тусын эзэмшигчдийн өмчид тооцогдоно.

Та цаг алдалгүй шинэ мэдээлэл авах бол